baul

Thursday, October 06, 2005

WASAY

Di agsarday a maipakpakan ti wasay
Dagiti naulpit a dadaulomi
Iti pinuon ti narra a yan ti umok ti darepdepmi.
Agpigergerkami iti tunggal layat
Agkibbayokami iti tunggal tikap;
Agalinggagetkami iti aldaw ken agpatnag
Ta ditoy tinnagenda ti ulo ti inanamami nga agbiag,
Itanemda dagiti bukod a karbengan ken arapaap
Ket dung-awanmi dagiti bukodmi a gasat
Nga impalak-am kadakami dagiti naulpit a dadaulomi
a kaarngi dagiti berdugo nga agpagpaggaak!

Ket umawerkami a kas kadagiti nabugtak a bannatiran
Inyuritmi iti law-ang ti exodosmi nga agkalkallautang.
Nasitaksitakkami a nagturong iti uppat a suli ti lubong;
Tunggal maysa sapulenna disso a pagpaknianna
Ngem dadduma pabaor ti nagur-uray kadakuada.
Silulungonda a nagsubli iti bukodmi a daga;
Idinto a di latta agsarday a mailaylayat ti wasay
Dagiti dadaulomi a mangtuang iti pinuon ti narra a nagaponanmi,
Putarenda a lungon nga agpaay kadakami!